ในวันนี้ (27 ก.พ. 62) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พัฒนาพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ ที่ตั้งโครงการ เขตนวัตกรรมในพื้นที่โครงการพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ณ พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยโครงการวังจันทร์วัลเลย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นเขตนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ที่เชื่อมโยงทั้งการศึกษาที่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดิน ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการ EECi โดยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับสูง ขนาด 3 GeV เครื่องใหม่ ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน