continue-new

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับบริษัทจากประเทศเกาหลี

January 24, 2021
ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับบริษัทจากประเทศเกาหลี ได้แก่ KAFAT , VITZRO Tech , KR TECH , Mobiis , Dawon SYS และ PAL รวมไปถึงบริษัทเอกชนในประเทศไทย ได้แก่ MRP Engineering และ NSF Mold and Part เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และหารือความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และ KAFAT สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องเร่งอนุภาคและระบบลำเลียงแสง รวมถึงถ่ายโอนความรู้และพัฒนาบุคลากรระหว่างองค์กร ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV    

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มอบแคปซูลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลขามทะเลสอ

January 24, 2021
ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ นายเมธี โสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กิจการพิเศษ) / หัวหน้าส่วนความปลอดภัย นางสาวมาลี อัตตาภิบาล ผู้จัดการทั่วไปและประสานงานโครงการ และคณะ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบแคปซูลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ทพ.พิศิษฐ์ สมผดุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามทะเลสอ และคณะ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563    

ซินโครตรอน มอบตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวก ให้กับโรงพยาบาลปักธงชัย

January 24, 2021
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย นายสำเริง ด้วงนิล รองผู้อำนวยการสนับสนุนทางเทคนิค นายเด่นชาย บำรุงเกาะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ นางสาวมาลี อัตตาภิบาล ผู้จัดการทั่วไปและประสานงานโครงการ และคณะ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวกที่ผลิตโดยวิศวกรของสถาบัน ให้กับโรงพยาบาลปักธงชัย  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สมบัติ วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปักธงชัย เป็นตัวแทนในการรับมอบตู้สำหรับตรวจและคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันบวกดังกล่าว      

ซินโครตรอนเปิดบ้าน โชว์ผลงานวิจัยเด่น สร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชน หวัง ร่วมผลักดันโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ณ EECi

January 24, 2021
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดงาน Open House โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ โชว์ศักยภาพและความพร้อมในการมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน เครื่องใหม่ระดับพลังงาน 3 GeV              โดยมี ศาสตรจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ. นครราชสีมา งาน open house ที่จัดขึ้นดังกล่าว มุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพให้ภาคการผลิต และการให้บริการ นอกจากนี้เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดความสนใจร่วมมือและร่วมทุนกับโครงการฯ อีกทั้งเพื่อให้บริษัทคู่ค้าให้ความร่วมมือในการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeVและห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งยังเกิดการพบปะกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ และหน่วยงานจากภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายกับสถาบันฯ ในอนาคต

นายกประยุทธ์ ลงพื้นที่ เป็นประธานเปิดหน้าดิน เดินหน้าลุย ก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ EECi วังจันทร์วัลเลย์ ระยอง

January 23, 2021
ในวันนี้ (27 ก.พ. 62) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พัฒนาพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ ที่ตั้งโครงการ เขตนวัตกรรมในพื้นที่โครงการพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ณ พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยโครงการวังจันทร์วัลเลย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นเขตนวัตกรรมพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ที่เชื่อมโยงทั้งการศึกษาที่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดิน ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการ EECi โดยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับสูง ขนาด 3 GeV เครื่องใหม่ ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน